Treball per projectes

Podem definir els projectes com una estratègia metodològica que promou la construcció d’un aprenentatge viu, participatiu i significatiu a partir d’activitats globalitzades. Aquestes activitats afavoreixen entorns d’aprenentatge en equips cooperatius, promouen l’autonomia, la regulació i la planificació de les diferents accions per aconseguir donar resposta a un producte o repte final.

En aquest post veurem quines són les característiques del treball per projectes, quins són els elements bàsics per tenir èxit en la seva aplicació a l’aula, i alguns exemples de projectes.

Característiques del treball per projectes

Sabem que els projectes tenen diferents objectius, com oferir un aprenentatge amb un enfocament real i globalitzat, tot integrant sabers de diferents competències; promoure l’interès i la recerca en l’alumnat; donar resposta al repte que planteja el mateix projecte; i desenvolupar competències transversals i habilitats relacionades amb l’autonomia, el treball en equip, la gestió i planificació de les accions d’aprenentatge, la regulació del propi procés, etc.

Per donar resposta als diferents objectius del treball per projectes, cal que aquests tinguin una sèrie de característiques:

Ser cooperatius, de manera que es desenvolupin en col·laboració entre alumnes, i entre alumnes i docents, així com també en col·laboració amb la comunitat educativa, l’entorn més proper, les famílies, entitats, etc.

Ser globalitzadors, de manera que s’integrin sabers que provinguin de diferents competències i de diferents àrees (primària) i eixos (infantil).

Ser significatius, és a dir, els aprenentatges a desenvolupar han d’estar relacionats amb el producte o repte final, i aquest ha de ser d’interès i emocionant per a l’alumnat, de manera que es faciliti la funcionalitat dels aprenentatges, i els infants aprenguin amb sentit.

L’estructura d’un projecte

Un projecte, acostuma a estructurar-se en tres grans blocs o parts per tal de desenvolupar les diferents competències que ens proposem les docents.

  • Fase inicial
  • Fase de desenvolupament
  • Fase de tancament

A grans trets, podem dir que la fase inicial és aquella que introdueix el projecte, que és emocionant per a l’alumnat i en la que es genera i comunica el repte o el producte final, és a dir, què ens proposem amb la realització d’aquest projecte? En aquest moment inicial, serà quan podrem demanar als infants què creuen que necessiten aprendre per donar resposta al repte, i en col·laboració, traçarem un camí i un pla d’acció per aconseguir-ho.

La fase de desenvolupament, ja posarem en acció les diferents competències, i iniciarem les diferents tasques que inicialment s’han planificat amb els infants, i que ajudaran a donar resposta al repte o producte final. Les diferents accions estaran relacionades amb activitats de recerca, de contrast i per compartir en equip, de construcció d’aprenentatges, d’experimentació, exploració, etc.

I finalment, en la darrera fase de tancament, serà quan els infants aconseguiran el producte o repte final, el donaran a conèixer, el compartiran i s’autoavaluaran. En aquest punt és important compartir amb l’entorn proper i la comunitat educativa el producte final o la resolució del repte, ja que així aconseguirem donar més sentit a l’aprenentatge dels infants.

La programació dels projectes

Quan ens proposem fer un projecte, no sabem exactament cap on es dirigiran alguns aprenentatges, ja que els infants seran els protagonistes i seran ells els que podran decidir cap on dirigir els seus interessos.

Però com bé sabem, hem de tenir un mínim d’estructura i planificació, així com programació dels objectius que ens proposem. Després ja afegirem el que calgui per donar resposta a les necessitats dels infants.

Així, per exemple, podem tenir un projecte sobre la granja programat amb els elements bàsics i necessaris per una programació del projecte. Aquí ja ens hi trobarem els objectius, els sabers i les competències implicades de les diferents àrees o eixos.

Després, a mesura que iniciem el projecte, si aquest és prou engrescador per a l’alumnat, segur que en sorgiran més, i fins i tot pot sorgir la necessitat de crear més d’un producte final.

Exemples de projectes

Hem planificat i programat projectes per a què els tinguis de base, i puguis avançar i gaudir de les propostes a l’aula amb els infants, tot permetent l’ampliació dels diversos aprenentatges.

Per exemple, fes una ullada al projecte de les papallones, t’agradarà!

I també pots consultar altres projectes i situacions d’aprenentatge per infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.