Recursos per integrar l’aprenentatge cooperatiu a l’aula

Amb el nou currículum i les situacions d’aprenentatge, cada vegada més, els i les docents apostem per estratègies i metodologies d’aula més actives, participatives i significatives, com és el cas de l’aprenentatge cooperatiu.

En aquest post us compartirem diferents recursos educatius, idees clau, avantatges i propostes per començar a integrar l’aprenentatge cooperatiu a l’aula.

Què és l’aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu és un conjunt d’estratègies metodològiques que apliquem a les tasques per promoure la participació de tot l’alumat, i es presenta com una oportunitat per millorar la interacció, la comunicació, i el treball en equip real.

Així, es pot considerar com l’ús didàctic, a partir de grups reduïts d’alumnes per potenciar l’aprenentatge de qualitat, assolir un objectiu comú, i participar plenament de manera activa i significativa en la resolució d’un repte.

Els equips de treball són reduïts i normalment de composició heterogènia, formats per 3 o 4 alumnes, ja que d’aquesta manera és més fàcil afavorir la igualtat d’oportunitats en la participació, presa de decisions i interacció, desenvolupament de competències personals i socials.

En aquests equips, normalment existeixen rols o càrrecs entre els diferents membres, amb la finalitat d’estructurar més la tasca i el desenvolupament de l’activitat. Hi pot haver el càrrec de coordinador, de portaveu, secretari, etc.

Què no és l’aprenentatge cooperatiu

Cal tenir en compte que no tot treball en grup és considerat treball cooperatiu. Per a què sigui cooperatiu cal estructurar l’activitat per donar resposta als objectius de la cooperació i cercar la participació màxima.

Quan no aconseguim la participació i la interacció de tots els membres de l’equip, ja no parlem d’aprenentatge cooperatiu, sinó de treball en grup. Així, en el treball en grup, correm el risc de que l’alumnat més aplicat realitzi la majoria d’activitats i la resta es limiti a estar d’acord i copiar, sense esforçar-se.

Avantatges del treball cooperatiu

Hem vist que l’aprenentatge cooperatiu promou la participació i la interacció en entorns de treball en equip. A continuació indiquem alguns dels avantatges i beneficis que comporta:

 • S’assoleix un millor rendiment i més productivitat en la realització de tasques.
 • Es promou el raonament de qualitat, l’intercanvi d’idees, aportacions valuoses per l’equip.
 • Milloren les relacions entre l’alumnat, aprenent a respectar punts de vista diversos.
 • S’afavoreix la cohesió de grup per assolir un objectiu comú.
 • Millora l’autoconcepte i l’autoestima.
 • Es potencia l’acceptació dels i les companyes, el respecte a les diferències.
 • Milloren les relacions interpersonals.
 • Disminueix l’exclusió i l’assetjament escolar.
 • S’aprèn de manera més pràctica, funcional i significativa.
 • Es desenvolupen habilitats socials i comunicatives.
 • S’aprèn a ajudar, demanar ajuda i ser ajudat.

Elements bàsics de l’aprenentatge cooperatiu

Per a què una activitat sigui cooperativa, cal, com hem vist, estructurar les tasques i activitats per aconseguir el treball en equip. Per aconseguir-ho, hauríem de reflexionar sobre els diferents elements bàsics del treball cooperatiu, que són:

 • Interdependència positiva: L’èxit individual de cada alumne de l’equip dependrà de l’èxit dels altres membres, de manera que tots i totes han d’anar a una: un per a tots i tots per a un. Cada alumne depèn de la resta de l’equip.
 • Responsabilitat i individual i d’equip: Cada membre s’ha de sentir i fer responsable d’assolir els seus objectius individuals, i l’equip es responsabilitzarà de l’assoliment de l’objectiu general de l’equip.
 • Interacció cara a cara: S’afavoreix en desenvolupament de la participació i la interacció, el desenvolupament de valors d’ajuda i d’equip, buscant la superació personal pròpia i de la resta, fent aportacions, expressant el punt de vista propi, arribant a acords, resolent problemes i conflictes, etc.
 • Participació equitativa: l’activitat cooperativa s’estructura amb la finalitat que tots i totes les alumnes participin al màxim en funció de les seves capacitats. Es tracta de buscar la participació plena.
 • Habilitats personals: a través de l’escolta, la comunicació, el respecte, l’empatia… l’alumnat desenvoluparà habilitats socials i personals per a què el treball en equip funcioni.
 • Avaluació d’equip: L’autoregulació, la regulació de l’equip i la presa de decisions per millorar constantment, serà clau per a què els equips de treball busquin la millor manera que donar resposta als reptes educatius plantejats.

Així, quan valorem si una activitat ha estat o no cooperativa, haurem de reflexionar sobre tots aquests aspectes, de manera que com més alta i positiva sigui aquesta valoració, més cooperativa serà l’activitat. I si algun d’aquests elements no hi és present o hi és present en baixa freqüència, també sabrem en quin aspecte podem millorar les nostres propostes d’aprenentatge.

Exemples d’activitats cooperatives

A continuació, compartim un exemple d’activitat cooperativa que de ben segur t’agradarà.

També pots trobar més exemples a la nostra web, en què t’oferim un dossier amb propostes d’estructures i activitats cooperatives que podràs adaptar al teu grup classe.