Recursos per elaborar una situació d’aprenentatge

Amb l’arribada de les situacions d’aprenentatge veiem que hem de vincular els nous aprenentatges que plantejarem amb l’entorn més proper i els interessos de l’alumnat.

Sabem, també que per promoure la participació, la motivació i la significativitat de les propostes d’aprenentatge, cal que les activitats siguin, no només competencials, sinó que també estiguin vinculades amb un producte final o un repte que els proposem.

En aquest post veurem com elaborar propostes significatives per a l’alumnat i també revisarem els elements que ha de contenir una situació d’aprenentatge.

Les situacions d’aprenentatge

Les situacions d’aprenentatge és el conjunt d’un seguit d’activitats, a les que l’alumnat haurà de donar resposta, tot contextualitzant-les al voltant d’un problema o repte d’aprenentatge.

Així, un element primordial a tenir present en les situacions d’aprenentatge, és el producte final o la superació d’un repte final. Aquest ha de ser prou motivador i proper a l’alumnat, alhora que ha de plantejar un desafiament. Així, no ha de ser molt fàcilment assolible, però tampoc ha de ser més complex segons el nivell educatiu de l’alumnat al que estarà dirigida la situació d’aprenentatge.

Un altre element imprescindible en les situacions d’aprenentatge és la competencialitat de la proposta. Les tasques hauran de ser competencials, funcionals i pràctiques, de manera que es plantegin amb sentit, i s’orientin a la resolució del repte o desafiament plantejat.

També cal destacar el potencial de les situacions d’aprenentatge per promoure un enfocament globalitzat, ja que és una oportunitat per vincular aprenentatges, competències i sabers de diferents àrees o eixos d’aprenentatge.

Recursos per a les situacions d’aprenentatge

Els recursos per a portar a terme les situacions d’aprenentatge els podem dividir en recursos humans i recursos educatius.

Els recursos humans poden ser tan variats com les especialitats, àrees o eixos implicats. Suposem que una situació d’aprenentatge inclou aprenentatges i competències d’àrees diferents, com medi, llengua catalana, llengua anglesa i música, ja que el repte de la situació, per exemple pot ser fer una representació teatral i musical, en la que també s’hi incloguin coreografies, i estigui ambientat amb la prehistòria. Així, en aquest cas, les persones docents implicades podrien ser de diferents especialitats, així com els espais d’aprenentatge que també podrien ser diversos.

I per altra banda, hi han els recursos educatius i materials didàctics de la situació d’aprenentatge, que veurem a continuació.

Programació de situacions d’aprenentatge

El Departament d’Educació ens proposa una graella amb els diferents elements que ha de contenir aquesta per ser prou operativa i funcional per a la nostra tasca docent. Entre altres elements, hauria de contenir el següent:

  • La contextualització de la situació d’aprenentatge amb una breu descripció, i el nivell educatiu a la que està dirigida.
  • Les àrees o eixos d’aprenentatge implicats.
  • Les competències específiques.
  • El tractament de les competències transversals, amb una breu justificació.
  • Els objectius d’aprenentatge.
  • Els criteris d’avaluació dels objectius.
  • La seqüència didàctica amb les diferents activitats que es portaran a terme en les sessions destinades a aquesta.
  • El sistema d’avaluació continuada i formativa.
  • Les mesures universals, addicionals i intensives.

Si vols saber-ne més, fes una ullada a la càpsula formativa sobre com elaborar situacions d’aprenentatge, amb tota la descripció i exemples dels diferents elements curriculars.

Recursos per les situacions d’aprenentatge

A part dels recursos indicats fins aquí, també cal tenir un gran repertori de materials i recursos didàctics per portar a terme les diferents situacions d’aprenentatge.

En aquest cas, i depenent de la proposta i del grup classe i el nivell educatiu, elaborarem material específic per treballar i desenvolupar les diferents competències que ens hem proposat i per donar resposta als objectius d’aprenentatge.

A continuació, compartim alguns exemples de situacions d’aprenentatge, que de ben segur t’agradaran!

Situació d’aprenentatge a Cicle Inicial Les abelles

Aquesta situació d’aprenentatge sobre la vida i la funció de les abelles, es treballa de manera holística i globalitzada a través de diferents àrees d’aprenentatge i propostes d’exploració i descoberta en què els infants podran treballar de manera cooperativa, en equips. Conté la programació didàctica de la situació d’aprenentatge, i tots els recursos i materials.

Situació d’aprenentatge a Cicle Inicial La granja

Aquest recurs conté la programació didàctica de la situació d’aprenentatge ambientada en la granja, els animals que l’habiten i altres elements de la mateixa. També conté els recursos i imprimibles necessaris per aplicar-la a l’aula.

Situació d’aprenentatge a Educació Infantil Els cucs

Aquest recurs educatiu és una situació d’aprenentatge basada en el descobriment i l’exploració de les característiques dels cucs de terra i el seu cicle biològic. Conté la programació de la situació d’aprenentatge i tot el material didàctic necessari per descarregar i treballar a l’aula.

Situació d’aprenentatge a Educació Infantil Les formigues

Aquest recurs conté la programació didàctica de la situació d’aprenentatge les formigues, la seva observació i la descoberta de les seves característiques vitals i organitzatives. També conté els recursos i imprimibles necessaris per aplicar-la a l’aula.

Situació d’aprenentatge a Educació Infantil El bosc

Aquest recurs conté la programació didàctica de la situació d’aprenentatge sobre el bosc, les plantes i els animals que l’habiten, promovent l’observació i l’exploració de l’entorn, així com l’estima pel medi natural. Conté diferents recursos i imprimibles necessaris per aplicar-la a l’aula.

Situació d’aprenentatge a Cicle mitjà Sostenibilitat

Aquesta situació d’aprenentatge sorgeix de la necessitat de crear un entorn més sostenible a través d’accions individuals per tenir resultats sostenibles a nivell col·lectiu en el marc del barri/poble. Té un enfocament globalitzat, pràctic i significatiu, i es finalitzarà amb la creació d’un tríptic informatiu amb idees per viure en un entorn més sostenible.

Situació d’aprenentatge a Cicle mitjà Aparell digestiu i alimentació saludable

En aquesta SdA es treballarà la importància d’adquirir hàbits d’alimentació saludable i també es treballarà l’aparell digestiu. L’alumnat iniciarà una recerca sobre el recorregut dels aliments en el cos humà, treballarà la piràmide alimentària, i realitzarà un qüestionari adreçat a les famílies per tal d’analitzar el tipus d’alimentació de l’alumnat en els esmorzars de l’escola.

Situació d’aprenentatge a Cicle mitjà en anglès

En aquesta situació d’aprenentatge es treballarà amb enfocament globalitzat. Pretén ser un punt de partida per conèixer tècniques artístiques i aplicar-les en la producció d’un autoretrat, així com aprendre vocabulari relacionat amb el cos. Coneixerem les tècniques artístiques de Frida Kahlo i algunes de les seves obres. I ens proposem el repte de fer un autoretrat.

Situació d’aprenentatge a Cicle superior La prehistòria

Aquest conjunt de recursos educatius està format per la programació didàctica de la situació d’aprenentatge i material imprimible amb informació sobre les característiques del Paleolític, el Neolític i l’Edat dels Metalls. També conté una activitat pràctica de relació.