Recursos i idees per treballar la gramàtica a l’aula

La gramàtica és considerada la base del llenguatge tant oral com escrit que permet que les persones ens expressem de manera clara i efectiva. Però, com podem treballar la gramàtica a l’aula per a què l’alumnat l’aprengui de manera significativa i la pugui transferir a diferents situacions quotidianes tant dins com fora de l’aula?

En aquest post veurem què és la gramàtica, els beneficis del seu aprenentatge, com la podem aplicar a l’aula, etc. I us presentarem diferents recursos per treballar elements gramaticals a l’aula.

Què és la gramàtica

La gramàtica és la ciència que estudia els elements de la llengua i les diferents combinacions que permeten la seva correcta parla i escriptura.

L’infant és capaç de comprendre i produir un nombre il·limitat de frases que no ha après ni escoltat amb anterioritat. Així, de manera indirecta, va formant un nombre il·limitat de frases a partir de diferents regles gramaticals. Així, l’infant, des de petit i de manera progressiva, anirà regulant i consolidant aquests aprenentatges a través de les bases gramaticals correctes.

La gramàtica a l’aula

Veient que l’infant ja adquireix naturalment la part essencial i bàsica de la gramàtica, a l’escola i a l’aula s’acompanyarà als infants en l’ús conscient d’aquest coneixement, tot ampliant el repertori lèxic i ajudant-los a explorar i conèixer les seves competències lingüístiques i a desenvolupar la comprensió i l’expressió tant oral com escrita.

Així, a l’aula hauríem de prendre com a referència el protagonisme de l’alumnat, ja que és l’infant qui explora, contrasta, comparteix, compara, manipula, escriu, exposa, etc. I la funció del/la docent serà la de guia i acompanyament, per indicar el camí a seguir per promoure, millorar i consolidar el seu procés d’aprenentatge.

Idees per treballar la gramàtica a educació primària

Per treballar i consolidar aprenentatges de la gramàtica a l’aula, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la gramàtica hauria d’afavorir que l’alumnat:

 • Reflexioni sobre diferents aspectes i elements relacionats amb el funcionament del sistema lingüístic.
 • Consolidi habilitats i competències relacionades amb activitats lingüístiques tant de comprensió com de producció oral i escrita, i que utilitzi recursos diversos.
 • Relacioni les propietats gramaticals amb les característiques genèriques de diferents tipus de textos.
 • Reconegui les diferents possibilitats del sistema de la llengua i que identifiqui les normes.
 • Participi de manera activa en converses i en situacions d’escriptura en equips de treball, tant per practicar la comunicació i la comprensió oral com l’escrita, tot prenent com a referència les aportacions dels i les companyes.
 • Pugui ampliar el seu coneixement de la llengua materna i els components de la competència gramàtica: la consciència fonològica, el lèxic, i la gramàtica.
 • Pugui diferenciar propietats tant gramaticals com lèxiques.
 • Adquireixi hàbits cognitius per observar, analitzar, deduir, classificar, etc.
 • Explori el coneixement que té de la llengua.

Aprenentatge de la gramàtica

Aconseguir que les classes en què es treballi la gramàtica de manera significativa i interessant per a l’alumnat, hauria de ser el nostre objectiu com a docents.

Una manera de treballar-la i consolidar l’aprenentatge de la gramàtica, podria ser fent que els infants la treballin de manera contextualitzada a través del joc i de propostes en equips de treball, ja que treballar en equip sempre els agrada, i si l’enfocament és lúdic, encara més, ja que no només gaudeixen de  la situació de joc, sinó que també recordaran amb més facilitat els aprenentatges realitzats, ja que per ells i elles és més fàcil recordar a través de situacions emocionants i significatives com el joc.

Jocs de gramàtica

L’ús del joc en la didàctica hauria d’enfocar-se a una sèrie d’objectius de caire pedagògic:

 • Potenciar el treball en equip o per parelles, per promoure un ambient més càlid, agradable i de participació activa per aconseguir un objectiu comú.
 • Estimular la creativitat i la imaginació, així com potenciar la intel·ligència emocional a través de l’autosuperació, l’empatia, la resiliència etc.
 • Plantejar una situació, repte o problema que s’hagi de resoldre a través de la comprensió i amb diferents nivells de dificultat.
 • Reforçar les habilitats comunicatives i de comprensió de manera pràctica i a través de petits reptes.

Recursos per treballar la gramàtica

A continuació compartim alguns recursos i materials imprimibles per treballar la gramàtica, i que de ben segur promouran situacions d’aprenentatge significatives, doncs aquests materials i recursos es poden treballar de manera individual, per parelles, per equips, etc.

Aquest recurs conté diferents targetes imprimibles amb informació gramatical sobre: els substantius, els adjectius, els verbs, els pronoms, els adverbis, els determinants, les conjuncions i les preposicions. Per a cada categoria gramatical s’hi troba la seva definició, classificació i exemples.

Aquest recurs conté targetes per treballar la paraula protagonista tot analitzant-la, buscant antònims i sinònims, identificant la síl.laba tònica, el nombre de síl.labes que té, etc.

Aquest recurs és una infografia sobre els determinants indefinits i els determinants quantitatius

Recurs imprimible per treballar l’oració, relacionant el subjecte i el predicat.