Recursos i idees per treballar la gramàtica a l’aula

La gramàtica és considerada la base del llenguatge tant oral com escrit que permet que les persones ens expressem de manera clara i efectiva. Però, com podem treballar la gramàtica a l’aula per a què l’alumnat l’aprengui de manera significativa i la pugui transferir a diferents situacions quotidianes tant dins com fora de l’aula?

En aquest post veurem què és la gramàtica, els beneficis del seu aprenentatge, com la podem aplicar a l’aula, etc. I us presentarem diferents recursos per treballar elements gramaticals a l’aula.

Què és la gramàtica

La gramàtica és la ciència que estudia els elements de la llengua i les diferents combinacions que permeten la seva correcta parla i escriptura.

L’infant és capaç de comprendre i produir un nombre il·limitat de frases que no ha après ni escoltat amb anterioritat. Així, de manera indirecta, va formant un nombre il·limitat de frases a partir de diferents regles gramaticals. Així, l’infant, des de petit i de manera progressiva, anirà regulant i consolidant aquests aprenentatges a través de les bases gramaticals correctes.

La gramàtica a l’aula

Veient que l’infant ja adquireix naturalment la part essencial i bàsica de la gramàtica, a l’escola i a l’aula s’acompanyarà als infants en l’ús conscient d’aquest coneixement, tot ampliant el repertori lèxic i ajudant-los a explorar i conèixer les seves competències lingüístiques i a desenvolupar la comprensió i l’expressió tant oral com escrita.

Així, a l’aula hauríem de prendre com a referència el protagonisme de l’alumnat, ja que és l’infant qui explora, contrasta, comparteix, compara, manipula, escriu, exposa, etc. I la funció del/la docent serà la de guia i acompanyament, per indicar el camí a seguir per promoure, millorar i consolidar el seu procés d’aprenentatge.

Idees per treballar la gramàtica a educació primària

Per treballar i consolidar aprenentatges de la gramàtica a l’aula, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la gramàtica hauria d’afavorir que l’alumnat:

 • Reflexioni sobre diferents aspectes i elements relacionats amb el funcionament del sistema lingüístic.
 • Consolidi habilitats i competències relacionades amb activitats lingüístiques tant de comprensió com de producció oral i escrita, i que utilitzi recursos diversos.
 • Relacioni les propietats gramaticals amb les característiques genèriques de diferents tipus de textos.
 • Reconegui les diferents possibilitats del sistema de la llengua i que identifiqui les normes.
 • Participi de manera activa en converses i en situacions d’escriptura en equips de treball, tant per practicar la comunicació i la comprensió oral com l’escrita, tot prenent com a referència les aportacions dels i les companyes.
 • Pugui ampliar el seu coneixement de la llengua materna i els components de la competència gramàtica: la consciència fonològica, el lèxic, i la gramàtica.
 • Pugui diferenciar propietats tant gramaticals com lèxiques.
 • Adquireixi hàbits cognitius per observar, analitzar, deduir, classificar, etc.
 • Explori el coneixement que té de la llengua.

Aprenentatge de la gramàtica

Aconseguir que les classes en què es treballi la gramàtica de manera significativa i interessant per a l’alumnat, hauria de ser el nostre objectiu com a docents.

Una manera de treballar-la i consolidar l’aprenentatge de la gramàtica, podria ser fent que els infants la treballin de manera contextualitzada a través del joc i de propostes en equips de treball, ja que treballar en equip sempre els agrada, i si l’enfocament és lúdic, encara més, ja que no només gaudeixen de  la situació de joc, sinó que també recordaran amb més facilitat els aprenentatges realitzats, ja que per ells i elles és més fàcil recordar a través de situacions emocionants i significatives com el joc.

Jocs de gramàtica

L’ús del joc en la didàctica hauria d’enfocar-se a una sèrie d’objectius de caire pedagògic:

 • Potenciar el treball en equip o per parelles, per promoure un ambient més càlid, agradable i de participació activa per aconseguir un objectiu comú.
 • Estimular la creativitat i la imaginació, així com potenciar la intel·ligència emocional a través de l’autosuperació, l’empatia, la resiliència etc.
 • Plantejar una situació, repte o problema que s’hagi de resoldre a través de la comprensió i amb diferents nivells de dificultat.
 • Reforçar les habilitats comunicatives i de comprensió de manera pràctica i a través de petits reptes.

Recursos per treballar la gramàtica

A continuació compartim alguns recursos i materials imprimibles per treballar la gramàtica, i que de ben segur promouran situacions d’aprenentatge significatives, doncs aquests materials i recursos es poden treballar de manera individual, per parelles, per equips, etc.

Clauer gramatical

Aquest recurs conté diferents targetes imprimibles amb informació gramatical sobre: els substantius, els adjectius, els verbs, els pronoms, els adverbis, els determinants, les conjuncions i les preposicions. Per a cada categoria gramatical s’hi troba la seva definició, classificació i exemples.

Pronoms forts i febles

Aquest recurs conté una infografia en la que es treballen les característiques dels pronoms forts i els pronoms febles, amb diferents exemples i activitats de completar, de substitució i per relacionar paraules amb els pronoms.

Les síl·labes

Aquest recurs educatiu imprimible està format per targetes amb imatges sobre la granja que es presentaran ja retallades segons el nombre de síl.labes de cada paraula. Els infants les ajuntaran per formar paraules de manera autònoma, tant a través de l’observació de la imatge com a través de la lectura del vocabulari.

Els determinants

Aquest recurs és una infografia sobre els determinants indefinits i els determinants quantitatius

Tipus de noms

Aquest recurs conté informació i activitats relacionades amb els tipus de noms, com noms comuns, propis, individuals, col.lectius, abstractes, concrets, ets. i es treballen a través de diferents propostes com activitats, sopa de lletres, classificació.

La paraula protagonista

Aquest recurs conté targetes per treballar la paraula protagonista tot analitzant-la, buscant antònims i sinònims, identificant la síl.laba tònica, el nombre de síl.labes que té, etc.

Subjecte i predicat

Recurs imprimible per treballar l’oració, relacionant el subjecte i el predicat.