Recursos educatius per fer capses d’aprenentatge

Última modificación:

Vols motivar els i les teves alumnes, ajudant-los a planificar i realitzar diferents tasques d’aprenentatge de manera autònoma i treballant en equip?

Les capses d’aprenentatge són una eina enfocada a resoldre diferents reptes per tal que l’alumnat s’organitzi i treballi en equip per donar-li resposta de manera pràctica, funcional i significativa.

Es tracta de propostes i situacions d’aprenentatge elaborades amb l’objectiu d’empoderar l’alumnat i promoure competències i actituds participatives que facilitin la seva autonomia i autoregulació per avançar en el seu propi procés d’aprenentatge.

Capses d’aprenentatge. Una proposta significativa

Les capses d’aprenentatge han agafat embranzida en els darrers mesos perquè són una estratègia que motiva l’alumnat, i que ofereix autonomia als equips de treball, que s’organitzen i planifiquen les diferents tasques d’aprenentatge.

El seu interior amaga diferent propostes i reptes a resoldre, organitzats i planificats, a través de recursos educatius plantejats com una guia amb una sèrie de passos a fer. Es tracta de propostes dissenyades amb l’objectiu d’empoderar l’alumnat i promoure actituds participatives i motivadores, facilitant i potenciant la seva autonomia.

Les propostes acostumen a ser diferents tipus d’activitats enfocades a la recerca i la investigació, a construir, experimentar, provar, compartir, cooperar, … amb l’objectiu de treballar al voltant d’un nucli d’interès o tema concret per avançar cap a aprenentatges de manera global i competencial.

Amb l’aplicació del nou currículum, que promou un enfocament competencial de l’aprenentatge, les capses d’aprenentatge es presenten i proposen la creació de situacions i escenaris d’aprenentatge que contribueixin al desenvolupament de diferents competències. I aquestes competències poden ser d’una o més àrees d’aprenentatge, a part de potenciar el desenvolupament de competències transversals.

Característiques de les capses d’aprenentatge

Les capses d’aprenentatge són un gran recurs educatiu per a la creació d’escenaris d’aprenentatge significatiu, que afavoreixin el desenvolupament de diferents competències específiques, i que promouen la funcionalitat de les diferents propostes i situacions d’aprenentatge relacionades amb el desenvolupament humà, a nivell integral.

Les propostes de les capses d’aprenentatge, doncs, seran dissenyades per a què els aprenentatges que s’hi desenvolupin siguin:

  • Propostes d’aprenentatge que promouen la interacció en un context complex, on el diàleg i la comunicació siguin ric i es generin més possibilitats d’intercanvi entre els infants, entre aquests i els/les docents, i entre aquests i l’espai i els materials de les diferents capses. Així, la interacció en aquests escenaris d’aprenentatge, es veurà beneficiada per la cooperació en la resolució de situacions, l’observació dels i les companyes del grup, les diferents pràctiques i vivències que experimentin, l’autonomia, etc.
  • Situacions renovades i contextualitzades, properes i significatives, i que requereixin la resolució de diferents escenaris a un ritme i una presa de decisions autònoma per part dels i les alumnes, sense la guia directa ni les consignes de la figura adulta, sinó a través de les indicacions i bases d’orientació de cada capsa i proposta. L’alumnat podrà donar resposta a una situació des de múltiples punts de vista en funció del seu propi criteri, tot analitzant, seleccionant, contrastant, experimentant i fent diferents intents fins aconseguir el que s’han proposat. Per aquest motiu, les diferents situacions han de ser clares, específiques i adaptades a les necessitats particulars de cada alumne, per a tots i totes.
  • Situacions que permeten desenvolupar aprenentatges a diferents nivells de complexitat, de manera no estàtica. És a dir, les propostes de les capses d’aprenentatge es dissenyen amb un enfocament molt flexible i diversificat, de tal manera que es pugui observar el progrés de l’alumnat a través de les diferents recursos personals i estratègies que desenvolupi, tant a nivell individual o en grup.
  • Situacions que exigeixen el desenvolupament de múltiples competències tant de les àrees d’aprenentatge implicades en la capsa, com de les competències transversals, oferint materials, propostes, espais i situacions amb una mirada globalitzadora, per aconseguir un desenvolupament integral de l’alumnat, per a què pugui reflexionar, ser crític sobre les diferents possibilitats d’actuació, valorar-les i experimentar tal i com s’ha proposat, per gaudir del moment i desenvolupar aprenentatges significatius.

Per altra banda, també afavoreixen el desenvolupament de competències emocionals, ja que el treball en equip afavoreix l’aprenentatge d’habilitats i actituds per comprendre, expressar i regular diferents emocions de manera adequada; de manera que entren en joc les emocions pròpies, les dels companys i companyes, les habilitats socials i comunicatives, l’empatia, el respecte, etc.

Treball cooperatiu i capses d’aprenentatge

L’aprenentatge a través d’equips cooperatius, és una estratègia que es presenta com una oportunitat per dirigir els escenaris i propostes d’aprenentatge cap a objectius i finalitats més elevades que les preteses en un enfocament tradicional.

En les capses d’aprenentatge, a través dels equips cooperatius, tots els i les alumnes tenen l’oportunitat de participar activament, tant en el seu propi procés d’aprenentatge com en el dels seus companys i companyes d’equip, i promou el seu progrés a múltiples nivells, tant en l’acadèmic com en el personal.

Així, les habilitats que es treballen en equips cooperatius esdevenen una oportunitat per contribuir al desenvolupament integral dels alumnes, ja que promouen un progrés en els sentits més amplis en referència als valors i actituds fonamentals, dotant-los de gran protagonisme en el seu propi procés d’aprenentatge.

En l’aprenentatge cooperatiu es proposa que es designin certs rols entre els membres dels equips, així com una estructuració de les activitats a desenvolupar i una interacció entre els seus membres, promovent la interacció, l’ajuda mútua, la comunicació, i el desenvolupament de moltes competències i habilitats personals i socials.

A través de les capses d’aprenentatge es promou la cooperació, i s’enfoca a aconseguir una productivitat més elevada i un major rendiment comparat amb els processos d’ensenyament tradicional mitjançant una estructura individual o competitiva.

Exemples de capses d’aprenentatge

Tal i com hem vist, el potencial de les capses d’aprenentatge permet que aquestes es puguin enfocar tant a una única àrea d’aprenentatge com a diferents àrees. Ja hem vist que si s’hi impliquen diferents àrees, l’aprenentatge tindrà més sentit i es posaran en funcionament més competències.

Per exemple, podem proposar la realització d’una capsa d’aprenentatge per treballar alguna tipologia de text, i alhora, relacionar-la amb alguna altra àrea, com per exemple la de medi o matemàtiques. Pots veure un exemple complet, amb la programació didàctica de la capsa d’aprenentatge i els diferents recursos educatius i materials imprimibles amb la capsa que hem preparat per treballar la carta a cicle mitjà i alhora temes propers de l’entorn de l’alumnat: “Periodistes en acció”.

O bé, podem proposar capses d’aprenentatge en les que es desenvolupin competències transversals, i competències específiques d’una única àrea d’aprenentatge, com per exemple a través de la capsa d’aprenentatge per cicle inicial “Les plantes”.

També podem enfocar les capses a entorns d’aprenentatge lúdics, i alhora competencials amb aprenentatges que impliquin diferents competències, com per exemple, la capsa d’aprenentatge que hem dissenyat per cicle superior en llengua castellana, per treballar les paraules compostes i també el disseny i elaboració d’un joc de taula “Diseñamos un juego. Palabras simples i compuestas

Si vols descobrir diferents exemples de capses d’aprenentatge per cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior, fes una ullada als nostres recursos educatius per a docents i materials didàctics, amb les seves programacions didàctiques!