Propostes i exemples de minimons

Els mini mons són escenaris en miniatura amb diferents elements i masses sensorials. Són representacions a petita escala, tant d’entorns reals com imaginaris, i es poden relacionar amb el joc simbòlic i altres elements com la construcció o el joc sensorial.

A través d’aquests, els infants desenvolupen un tema que els resulta d’interès a través del joc simbòlic i la construcció, i els permet representar models mentals d’una manera tangible.

Poden ser recreacions d’hàbitats naturals com boscos, la selva, el desert, l’entorn i la fauna marítima, l’univers, els volcans; o ambients imaginaris, relacionats amb els dinosaures, els mons de follets, dels contes, etc.

Algunes habilitats que es desenvolupen a través dels mini mons són la imaginació i la creativitat, les habilitats comunicatives i el vocabulari, la causa-efecte, la motricitat fina creant estructures complexes, la intel·ligència sensorial, la persistència, intel·ligència social, independència en el joc, resolució de problemes, experimentació científica, etc.

Aquests s’acostumen a presentar i construir en zones elevades que delimiten l’espai, són àmplies i es poden situar en grans safates, tot i que hi ha una gran varietat de bases de construcció. Més endavant veurem diferents idees per construir bases de mini mons.

L’escenari hauria de ser dissenyat amb cura, però sense ser excessivament elaborat, com per exemple deixant a la vista una safata amb sorra, arròs, aigua, o pedres i algun personatge. Per tant es poden preparar els escenaris amb una construcció iniciada, amb la finalitat que els infants les puguin continuar.

L’objectiu de les situacions de joc i d’aprenentatge dels mini mons és que l’infant pugui representar idees de la vida real i recrear històries que hagi conegut recentment.

Podem partir de la lectura o explicació d’un conte, o bé d’una sortida al bosc, la platja o la granja, o deixar fluir la imaginació i que siguin els propis infants els que dissenyin i construeixin un mini món imaginari.

Així, amb els mini mons, els infants podran representar escenaris basats en la vida real o bé imaginats, a través del seu potencial creatiu, deixant a la seva disposició diferents materials i elements que puguin necessitar per fer les seves construccions i estructures de joc.

L’enfocament holístic dels mini mons

Hem vist que els mini mons són propostes de joc i aprenentatge prou obertes com per a què l’infant esculli el camí del seu propi aprenentatge a través de l’exploració, l’observació, l’experimentació, la construcció, el joc, etc. Per tant, aquestes propostes oferiran una mirada holística de l’aprenentatge, ja que es posaran en joc moltes competències de diferents eixos/àrees d’aprenentatge, a infantil i primària respectivament.

Les situacions de joc i aprenentatge a través de peces soltes i mini mons són un gran recurs educatiu per a la creació d’escenaris significatius, que afavoreixin el desenvolupament de diferents competències, promovent la funcionalitat de les diferents propostes i situacions relacionades amb el desenvolupament integral de l’infant. Així, podem afirmar que en els escenaris d’aprenentatge a través de peces soltes i mini mons s’hi desenvolupen competències de diferents eixos i àrees d’aprenentatge, de manera que les propostes dissenyades seran significatives, ja que són:

  • Situacions d’aprenentatge que afavoreixen la interacció en un context complex, és a dir, la interacció, el diàleg i la comunicació és rica i promou més possibilitats d’intercanvi entre els infants, entre aquests i els/les educadors/es, i entre aquests i l’espai i els materials. Així, la interacció complexa d’aquests escenaris d’aprenentatge es veurà beneficiada per la cooperació en la resolució de situacions, l’observació dels companys del grup, les diferents pràctiques i vivències que experimentin, l’autonomia i l’ajuda que es treballi lliure i espontàniament, etc.
  • Contextos renovats i que requereixen la resolució de situacions a un ritme i una presa de decisions autònoma per part dels infant, sense la guia directa ni les consignes de la figura adulta. Així, els infants poden donar resposta a una situació des de múltiples punts de vista en funció del seu propi criteri, tot analitzant, seleccionant, contrastant, experimentant, construint, i fent diferents intents fins aconseguir el que s’han proposat. Per aquest motiu, les diferents situacions han de ser obertes i flexibles, per a tots.
  • Propostes que permeten desenvolupar aprenentatges a diferents nivells de complexitat, de manera no estàtica. És a dir, aquestes situacions i contextos d’aprenentatge es dissenyen amb un enfocament molt obert, de tal manera que es pugui observar el progrés de l’infant a través de les diferents recursos personals  i estratègies que desenvolupi.
  • Situacions que exigeixen el desenvolupament de múltiples habilitats i competències, oferint materials, propostes, espais i situacions amb una mirada globalitzadora, per aconseguir una formació integral de l’infant, per a què pugui reflexionar, ser crític sobre les diferents possibilitats d’acció, valorar-les i experimentar tal i com s’ha proposat, per gaudir del moment i desenvolupar aprenentatges diversos i significatius.

Situacions d’aprenentatge i de joc a través de minimons: els beneficis

Els beneficis del joc amb mini mons són diversos, ja que la llibertat en l’acció promou múltiples possibilitats de creixement i aprenentatge.

A través del joc es modifica l’estructura del cervell, enfortint les connexions neuronals i potenciant la regulació emocional i de l’acció, així com la resolució de problemes, ja que els infants proven diferents estratègies d’experimentació i aprenen a esforçar-se amb tot allò que vagi sorgint durant el joc.

Les habilitats socials que adquireixen a través del joc, la imaginació i la construcció, ajuden als infants a millorar altres competències relacionades amb l’assoliment d’aprenentatges en diferents àrees i eixos d’aprenentatge.

A nivell emocional, promou una millor autoimatge de l’infant i millora la seva autoestima, també redueix l’ansietat i afavoreix la creativitat en la resolució de diferents situacions i donar una solució a un problemes, tot millorant la seva resiliència.

Exemples de mini mons

Com hem comentat, amb els mini mons, les possibilitats són infinites, només cal endinsar-nos en un context real de l’entorn o imaginari i cercar les diferents peces i materials per realitzar construccions i entrar en joc.

Podem dissenyar mini mons sobre l’oceà, el bosc, la granja, el món dels dinosaures, el riu, el barri i el poble, l’escola, la selva, etc.

Tenim diferents exemples de mini mons en edició, i actualment et proposem fer una ullada al mini món de primavera que hem programat i dissenyat per educació infantil. Aquest conté la guia completa amb la programació didàctica per a què t’aventuris a aplicar-lo a l’aula.

I si vols saber més coses sobre els mini mons, no et perdis la càpsula formativa sobre mini mons, on expliquem les característiques dels mini mons i també fem diferents propostes de mini mons tant per infantil com per cicle inicial.