Programació de situacions d’aprenentatge

Amb l’arribada del nou currículum, han sorgit les situacions d’aprenentatge com un escenari significatiu, competencial i proper a l’alumnat, que busquen la participació de l’alumnat i la seva motivació.

En aquest post veurem quins són els elements curriculars necessaris que han d’incloure les situacions d’aprenentatge i veurem com iniciar la programació d’una situació d’aprenentatge.

El nou currículum i les situacions d’aprenentatge

Les tasques i activitats d’aula que desenvolupen les competències amb un enfocament proper i significatiu, són les situacions d’aprenentatge, un concepte a tenir molt en compte per a la programació i planificació del dia a dia a l’aula.

En el nou currículum, ja s’indica que aquestes propostes impliquen un desplegament, per part de l’alumnat, d’accions relacionades amb les competències clau i les competències específiques de les diferents àrees o eixos d’aprenentatge, i que contribueixen al desenvolupament i l’adquisició de les mateixes.

Aquestes situacions d’aprenentatge han de promoure l’establiment de connexions amb els coneixements previs de l’alumnat, de manera que cal planificar propostes per connectar els diferents aprenentatges a contextos reals, propers i significatius per a l’alumnat, fet que comporta trobar un enfocament globalitzat als diferents escenaris planificats.

Com programar una situació d’aprenentatge?

Hi han diferents maneres d’elaborar una programació didàctica. Per exemple hi ha qui pot programar amb més seguretat i facilitat a partir de les competències, qui pot iniciar la programació a partir dels objectius, o fins i tot, començar-la per les activitats. Però tot i així, els elements de tota programació acaben essent els mateixos. Anem a veure quins són aquests elements:

  • Descripció de la situació d’aprenentatge i repte: en aquest apartat es descriurà la temàtica general de la proposta educativa, indicant com ha sorgit la proposta, connectant-la amb els interessos de l’alumnat, i explicant quin serà el repte acordat pel grup classe. Per exemple, una situació pot sorgir de l’observació dels infants, a l’hora del pati, del moviment de les formigues a la sorrera per fer nius, de manera que ens podem proposar el repte d’aprendre moltes coses sobre aquestes i construir un terrari de formigues.
  • Les competències: Al currículum trobarem les competències específiques dels eixos d’aprenentatge per educació infantil, i les de les diferents àrees d’aprenentatge per educació primària. Aquestes també van acompanyades dels seus propis criteris d’avaluació de final d’etapa per infantil, i de final de cicle per primària.
  • Els sabers: a través dels diferents sabers podrem potenciar el desenvolupament de les competències seleccionades. Per primària els escollirem de manera flexible, tal i com indica el currículum, i per educació infantil, en el currículum, ja hi tenim la relació saber-competència desenvolupat.
  • Els objectius: en aquest apartat indicarem, en clau competencial, com descriure objectius que siguin operatius i funcionals per donar resposta al repte que ens hem proposat en la nostra situació d’aprenentatge. Si vols aprendre a desenvolupar un objectiu competencial, no et perdis la nostra càpsula formativa.
  • Els criteris dels objectius: aquests seran concrets i relacionats directament amb els objectius. A través dels criteris, tindrem la informació necessària per observar les accions dels i les alumnes al llarg de la situació d’aprenentatge. També t’expliquem com descriure criteris d’avaluació competencial aquí.
  • La metodologia i la seqüència didàctica: en aquest apartat destacarem a través de quines estratègies metodologies portarem a terme la nostra proposta d’aprenentatge, per exemple, a través del treball cooperatiu, proposant reptes, buscant la participació, l’aprenentatge actiu i contextualitzat, etc.
  • L’atenció a la diversitat: no ens podem oblidar la integració de les mesures i suports universals, addicionals i intensius per donar resposta a totes les necessitats educatives de l’aula.
  • L’avaluació: aquesta és un pilar bàsic i fonamental per a buscar la millora i la qualitat en els processos educatius. Haurem de dissenyar un pla d’avaluació continuada al llarg de la situació d’aprenentatge, amb la finalitat d’oferir una visió formativa i formadora a l’avaluació. Si vols saber-ne més sobre avaluació, fes un cop d’ull als diferents recursos d’avaluació que t’oferim per portar-la a terme, a través de rúbriques, disseny de criteris, dianes, tiquets de sortida, etc.

Exemples de situacions d’aprenentatge per educació infantil

Ara ja tens algunes idees més per començar a programar les teves pròpies situacions d’aprenentatge. Per educació infantil, podem partir de diferents elements relacionats amb els canvis d’estació, activitats relacionades amb l’hora del pati, les rutines diàries, l’alimentació, l’autonomia, etc.

Si vols conèixer recursos, idees, escenaris i situacions d’aprenentatge per educació infantil, fes un cop d’ull a les diferents propostes que hem dissenyat.

Exemples de situacions d’aprenentatge per educació primària

A l’educació primària, podem partir dels propis interessos diaris de l’alumnat, de notícies d’actualitat que ens comentin, d’excursions que planificarem conjuntament, i de moltes més propostes properes i contextualitzades amb les seves necessitats d’aprenentatge del moment. Per exemple, una situació d’aprenentatge pot ser sobre el canvi climàtic, el reciclatge a l’escola, la sequera i el cicle natural i urbà de l’aigua, els terratrèmols, etc.

Si vols saber-ne més, hem preparat diferents exemples de situacions d’aprenentatge per cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.