Estratègies d’avaluació i el nou currículum

Última modificación:

El nou currículum ja ens dona pistes sobre la diversificació de les eines i els instruments d’avaluació que es poden aplicar a les situacions d’aprenentatge.

Aquests instruments d’avaluació haurien de ser diversificats, accessibles i adaptats als diferents escenaris i contextos d’aprenentatge.

En aquest post descriurem algunes eines d’avaluació, concretament recursos i eines per a l’autoavaluació de l’alumnat, i veurem com enfocar-les per a què formin part del procés d’aprenentatge per tal d’aconseguir una valoració objectiva i de qualitat.

Estratègies didàctiques en l’avaluació de les situacions d’aprenentatge

L’examen o prova final, amb un model competencial del currículum, ja no té el pes ni la importància que anteriorment tenia, sinó que cal promoure l’avaluació contínua al llarg de la situació d’aprenentatge a través de diferents eines i instruments, per aconseguir diferents punts de vista. Així, s’hi poden incloure comunicacions orals, jocs de rol, treballs d’investigació, tasques de descontextualització, entre altres per tal de valorar i reflexionar sobre el desenvolupament de les diferents competències.

Tanmateix, hem d’evitar improvisar al final amb les eines d’avaluació, ja que aquestes han de ser coherents amb la programació, els objectius i criteris d’avaluació plantejats.

Per altra banda, és important compartir els criteris o indicadors d’avaluació amb l’alumnat, ja que d’aquesta manera aquests saben què és el que s’espera al finalitzar les diferents tasques proposades i quins nivells de qualitat es poden assolir.

Per tant, cal tenir una bona planificació de la situació d’aprenentatge de base, per tal de dissenyar el procés avaluador, les eines i els recursos necessaris per aconseguir avaluar amb una mirada objectiva i de qualitat.

Característiques de les eines d’avaluació i autoavaluació

Després d’haver contextualitzat com hauria de ser l’avaluació podem definir algunes de les seves característiques:

 • Ajuden a detectar les diferents necessitats d’aprenentatge
 • S’adapten a les diferents propostes d’aprenentatge amb diferents suports i enfocaments.
 • Mesuren el grau d’assoliment dels objectius i de les competències.
 • Afavoreixen la personalització de l’aprenentatge.
 • Indiquen si cal reforçar alguns sabers, objectius o competències.
 • Permeten valorar el progrés de cada alumne/a i actuar en conseqüència per reforçar.
 • Ofereixen una valoració objectiva del desenvolupament de les competències.
 • Promouen la millora del procés d’aprenentatge.
 • Afavoreixen l’avaluació de diferents tipus d’aprenentatge a través de diferents eines i en diferents moments.

Estratègies didàctiques i activitats d’avaluació

Les activitats de les situacions d’aprenentatge han de ser tasques complexes que la seva resolució comporti la construcció de nous aprenentatges. Per tant, les activitats no haurien de ser molt fàcils ni simples, però tampoc haurien de ser no assolibles, sinó que cal trobar un cert equilibri segons el nivell i etapa del grup classe general.

Per altra banda, les situacions d’aprenentatge haurien de suposar una transferència d’aprenentatges, de manera que l’alumnat pugui demostrar el desenvolupament d’una competència i l’assoliment d’un objectiu en altres contextos o escenaris reals, tant a nivell individual com en grup.

Per tant, per avaluar amb eines i amb el nou currículum com a base, el primer pas és dissenyar una situació d’aprenentatge adequada al nivell de l’alumnat, amb les àrees, matèries o eixos d’aprenentatge implicats, i amb diferents suports per donar resposta a les barreres d’aprenentatge.

A continuació us deixem algunes de tasques i activitats d’avaluació dels aprenentatges:

 • En grup: Un treball d’investigació en el qual puguin aplicar el que aprenguin i també generar nous aprenentatges per recerca. Per exemple, fer una enquesta a la comunitat educativa sobre algun aspecte relacionat amb el centre, per tal de fer un informe, presentar-lo a direcció del centre, i aplicar una proposta de canvi.
 • En grup: Exposicions orals per presentar els resultats d’una investigació en grup.
 • En grup: Debats, en què els diferents membres de cada grup defensin posicions oposades sobre un tema treballat.
 • En grup: Jocs de rol, especialment aprofitables per àrees i matèries de llengua i literatura.
 • Individual: Projecte escrit amb una part teòrica i una de pràctica que l’alumnat pugui aplicar.
 • Individual: Fer una prova o examen amb els apunts, amb preguntes que afavoreixin la reflexió de l’alumnat.
 • Individual: qüestionaris a través d’aplicacions per tal de valorar la comprensió d’aspectes clau que després ajudaran a concretar el grau d’assoliment i fer propostes més transferibles, etc.

A l’hora de pensar amb activitats i eines d’avaluació cal tenir en compte el nivell del grup classe, la proposta de la situació d’aprenentatge, i sobretot, els criteris que estaran relacionats amb els objectius d’aprenentatge.

Recursos educatius, tècniques i eines d’avaluació

Les eines d’avaluació variades afavoreixen, com hem dit, una mirada objectiva i variada, amb diferents punts de vista, sobre diferents tasques, escenaris i propostes d’aprenentatge. Cal doncs, que aquesta estigui integrada en el mateix procés d’aprenentatge i que no s’entengui com una acció aïllada d’aquest procés.

Per exemple, a través de la tècnica d’observació, podem veure com es comporta l’alumnat, com interactua, com ajuda, com participa en grup, de manera que a través de llistes de valoració com checklist, amb els indicadors podrem reflexionar sobre el nivell d’assoliment, igual que amb les rúbriques, que contindran una descripció de cada nivell per a cada indicador d’avaluació.

A través de tècniques amb suport escrit, com treballs, projectes, memòries, exàmens, qüestionaris i portafolis, podrem analitzar i avaluar les diferents activitats i propostes d’aprenentatge.

També, les tècniques interactives o multimèdia, a través d’aplicacions digitals o bé online, podrem avaluar el procés d’aprenentatge i l’assoliment dels objectius plantejats, per exemple a través d’infografies, presentacions, qüestionaris interactius, mapes conceptuals, wikis, etc.

El feedback i la seva importància en l’avaluació i l’autoavaluació

Hem vist que és important comunicar els resultats d’aprenentatge de manera constructiva, oferint una retroalimentació enfocada a oferir informació per a la millora a l’alumnat, promovent la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge i sobre els resultats obtinguts. Per aconseguir que l’alumnat reflexioni sobre el procés d’aprenentatge i el seu progrés, cal que el professorat els proporcioni les eines necessàries per a què sàpiguen què s’espera d’ells, com per exemple rúbriques, bases d’orientació, pautes, escales de metacognició, etc.. Aquí rau la importància d’establir i compartir els criteris d’avaluació amb l’alumnat.

Un aspecte més a tenir en compte sobre l’avaluació està orientada cap a l’aprenentatge, és la retroalimentació. Aquesta té diferents funcions que milloren els processos d’aprenentatge, ja que guia i acompanya l’alumnat en la realització de les diferents activitats, promou l’autoregulació dels aprenentatges, i contribueix a que es tingui una percepció més positiva sobre l’avaluació.

La retroalimentació és un element clau en l’avaluació formativa, i per tant, va més enllà del retorn dels resultats a l’alumnat, en el que s’indica el que és correcte o incorrecte. El seu objectiu és ajudar l’alumnat a construir mecanismes i bastides per tal de reconstruir les seves representacions sobre l’aprenentatge. Per tant, es tracta de reduir la distància entre el que l’alumnat realitza i el resultat esperat.

Per tal d’ajudar a l’alumnat i acompanyar-lo en l’autoregulació de manera constructiva, cal tenir clars els criteris d’avaluació i haver recollit i analitzat les evidències d’aprenentatge.

Aleshores, en base a la informació recollida, es podrà fer una retroalimentació constructiva a l’alumnat, enfocada a informar sobre l’activitat, identificar els errors o dificultats i els avenços, i orientar l’acció cap a la millora.

L’autoavaluació i la regulació dels aprenentatges

Anteriorment ja hem fet èmfasi en que cal compartir els objectius i criteris d’avaluació amb l’alumnat, doncs és important que sàpiga què s’espera i amb quin nivell qualitatiu, d’aquesta manera es podrà autoregular i actuar competencialment.

Aprendre a autoregular-se no és una tasca fàcil, sinó que requereix una pràctica de manera sistemàtica i integrada en el dia a dia a l’aula.

Per tant, com més petits aprenguin a realitzar tasques de regulació dels aprenentatges i a prendre consciència de les fortaleses i dels obstacles que es poden trobar, els i les alumnes adquiriran més domini d’autoregulació i aprendran amb més determinació i autonomia.

Aquestes són algunes opcions que et poden inspirar per escollir i elaborar diferents eines d’avaluació. Recorda que les eines són recursos educatius i instruments, per tant, a través d’aquestes analitzarem com està progressant l’alumnat amb la millora d’ajustar el procés i millorar la qualitat educativa.

Fes una ullada als nostres recursos educatius sobre l’avaluació. Hi trobaràs diferents eines i recursos educatius per descarregar, com rúbriques, dianes d’avaluació, tiquets de sortida, etc.