Criteris d’avaluació i informes d’avaluació

L’avaluació en l’àmbit educatiu ha esdevingut un concepte polisèmic, ja que ha anat evolucionant i adaptant-se als canvis de les metodologies d’ensenyament i aprenentatge i a les noves lleis educatives.

Sabem que amb l’arribada del nou currículum l’avaluació també ha viscut alguns canvis en relació a les diferents competències específiques de les àrees i eixos d’aprenentatge.

En aquest post parlarem de criteris i indicadors d’avaluació i segur que resoldrem molts dubtes, som-hi!

Criteris d’avaluació

L’avaluació és un element fonamental en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, així que ha d’ajudar a determinar el grau d’assoliment de les competències específiques de cada àrea o eix d’aprenentatge, també de les competències transversals, i prenent com a referència els criteris d’avaluació establerts en el currículum.

Un aspecte interessant a comentar, està relacionat amb el “què s’avalua” i quina informació es recollirà per concretar l’avaluació. I aquest procés no és fàcil.

Les evidències i dades que es vulguin recollir, condicionaran el moment, les eines d’avaluació i els agents implicats en aquesta. Per tant, els diferents elements implicats en l’avaluació han de mantenir certa coherència.   En el marc d’aquesta avaluació orientada a la reflexió, la regulació i la millora de l’aprenentatge, cal establir uns criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació són els referents que indiquen els nivells d’acompliment que s’espera que l’alumnat realitzi a través de determinades tasques o activitats, per tant, defineixen els aspectes que es pretenen avaluar. I aquests aspectes es concreten determinant les característiques que ha tenir una acció per ser considerada de qualitat.

És important que l’alumnat sàpiga quins són els criteris d’avaluació a través dels quals se’ls valorarà l’aplicació dels aprenentatges realitzats, ja que d’aquesta manera podran planificar la tasca i realitzar-la sabent què s’espera i amb quins criteris. Per tant, cal que siguin explícits, concrets i clars.

Així, després de compartir els objectius d’aprenentatge per tal de planificar les diferents actuacions a realitzar, també es compartiran els criteris (a través d’una rúbrica o altres eines) i així els i les alumnes podran reflexionar sobre els criteris de qualitat que han de tenir presents per tal d’assolir satisfactòriament els objectius plantejats.

Per a l’anàlisi de la qualitat d’una producció cal distingir entre criteris de realització i criteris de qualitat o de resultats.

Indicadors d’avaluació

Amb l’objectiu de precisar el criteri, que en alguns casos pot ser força ampli, s’aconsella concretar-los en indicadors d’avaluació. Aquests mesuren qualitativament el grau d’acompliment d’un criteri, de manera que normalment, hi ha més d’un indicador per a cada criteri d’avaluació.

Per tal de concretar el criteri, i per a què serveixi com a suport per entendre què hem d’observar, ens podem plantejar les preguntes:

 • Quines són les característiques d’un/a bon/a (criteri d’avaluació)?
 • En què es veu que el criteri s’acompleix?

La redacció d’aquestes característiques de qualitat permetran definir els nivells d’acompliment dels criteris, ja que indicaran què s’ha d’observar a nivell de realització i a nivell de resultat, i també ajudarà en l’elaboració d’una rúbrica per tal de valorar el grau d’assoliment del criteri d’avaluació.

Criteris d’avaluació d’Educació Infantil

A Educació Infantil, el nou currículum ens indica els criteris de les diferents competències específiques.

De manera que a l’escollir la competència, també ens fixarem amb el criteri general de la mateixa per a primer cicle d’infantil o bé pel segon cicle.

Tot i així, com que les competències són molt generals i poc operatives i funcionals pel dia a dia a l’aula, d’aquestes elaborem els objectius d’aprenentatge, per tant, els criteris també els haurem de desgranar i tractar de manera focalitzada, concretant-los pels objectius que marquem.

Per tant, ens faran falta criteris més específics i indicadors específics pels objectius d’aprenentatge que ens marquem per a cada nivell, doncs no seran els mateixos per infantil 3 anys que per infantil 5 anys.

Informes d’avaluació d’Educació Infantil. Comentaris

Els comentaris i les frases sobre el desenvolupament de l’infant en els informes d’avaluació trimestrals i del curs, tenen un paper molt important en aquesta etapa educativa, ja que són una eina de comunicació amb les famílies que ajuda a entendre en procés i el desenvolupament de l’infant en els diferents eixos d’aprenentatge i les seves competències associades.

La informació d’aquests informes és important perquè:

 • Els feedbacks i comentaris ofereixen informació clara i precisa sobre el progrés de l’infant en diferents habilitats i competències adquirides en relació amb els objectius del nivell educatiu.
 • Aquests comentaris permeten a les educadores, avaluar de manera integral del desenvolupament de l’infant en diferents àmbits, com el social, el físic, l’emocional, etc.
 • Les frases i explicacions dels informes d’avaluació són eines d’orientació rellevant per a les famílies, de manera que aquestes es poden fer una idea sobre els suports que poden aportar a l’infant per avançar en les seves habilitats i competències. Podem aportar recomanacions sobre activitats i jocs que poden portar a terme a casa per acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge.
 • També aporten informació molt valuosa per fer un seguiment i prendre decisions per fer un acompanyament més acurat i personalitzat, analitzant la informació, identificant diferents aspectes a potenciar, etc.
 • I finalment, els informes i la informació qualitativa que els acompanya, afavoriran una atenció personalitzada per a l’infant, ja que les observacions seran específiques sobre les seves fortaleses i sobre els aspectes que cal treballar de manera continuada per afavorir el seu desenvolupament.

Aquests comentaris i observacions en els informes ens ajudaran a nosaltres com a docents i a les famílies, per acompanyar l’infant en el seu propi procés de desenvolupament i aprenentatge.

Si vols saber-ne més, no et perdis els recursos que hem elaborat amb diferents criteris i indicadors d’avaluació, que de ben segur t’inspiraran per desenvolupar els informes d’avaluació!

Criteris d’avaluació d’Educació Primària

Els informes d’avaluació promouen un reflexió sobre els aprenentatges realitzats per a l’alumnat en les diferents competències de les àrees d’aprenentatge.

El nou currículum indica els criteris, estructurats per cicles, de les diferents àrees d’aprenentatge i competències específiques.

D’aquesta manera, ens podem fer una idea de què avaluarem i amb quin criteri de qualitat. Tot i així, ja heu pogut veure que les competències, tot i ser específiques de l’àrea, són molt generals, de manera que el següent nivell de concreció que haurem de fer com a docents, serà elaborar els objectius més concrets, a nivell d’aula. Per tant, els criteris de cada objectius també hauran de ser específics, concrets i funcionals per a la nostra tasca docent i per fer un acompanyament més acurat i de més qualitat.

Informes d’avaluació d’Educació Primària. Comentaris

Els informes d’avaluació contenen informació molt important per reflexionar sobre el desenvolupament de diferents competències de les àrees d’aprenentatge, per tant aquests hauran de:

 • Ser clars i comunicats de manera concreta i específica, indicant les fortaleses i els punts que es poden millorar.
 • Identificar les àrees específiques de millora, tot explicant a partir de quines fortaleses es poden superar les dificultats.
 • Oferir solucions i propostes concretes per fer un acompanyament a l’infant i ajudar-lo a millorar els aspectes determinats.
 • Mostrar una actitud positiva i de confiança.
 • Reconèixer els èxits de l’infant i felicitar-lo.

Si vols ampliar la informació i tenir exemples i més recursos, no et perdis tot el material d’avaluació que hem elaborat amb diferents criteris i indicadors d’avaluació, rúbriques, checklist, eines diverses, etc. que de ben segur t’inspiraran per desenvolupar els informes d’avaluació, t’agradaran!