Activitats d’escriptura autònoma

Última modificación:

L’assoliment de les competències específiques de l’àrea de llengua s’ha de produir de manera progressiva al llarg de l’etapa d’educació bàsica, respectant els processos d’aprenentatge individual de l’alumnat i la seva maduració cognitiva.

Sabem que pel que fa a la competència de produir textos escrits amb adequació, coherència i cohesió cal aplicar una sèrie d’estratègies elementals. És per aquest motiu que cal tenir presents diferents aspectes sobre l’aprenentatge i de l’escriptura de textos. Així doncs, cal oferir eines a l’alumnat per a què siguin competents en l’aplicació d’estratègies de planificació, redacció i revisió de textos, doncs aquesta és una habilitat que cal treballar en totes les etapes educatives.

Com són les activitats d’escriptura autònoma

A través de les activitats d’escriptura autònoma es promou la producció de textos escrits de manera planificada i reflexiva, en la que els infants descobriran diferents estratègies per aprendre a redactar textos de tipologia diversa seguint una base d’orientació i regulant el propi procés d’aprenentatge.

Amb la finalitat d’oferir eines d’aprenentatge autònom de l’escriptura, es proposa l’ús i la pràctica amb diferents materials didàctics que contenen orientacions per a la producció de textos escrits, models i exemples de tipologia textual diversa, i plantilles i indicacions per a la redacció dels mateixos amb adequació, coherència i cohesió.

D’aquesta manera podran revisar, de manera autònoma, si han donat resposta a la proposta d’aprenentatge plantejada.

Procés d’escriptura autònoma d’un text

Els recursos que proposem per a la redacció de diferents textos es basa en tres moments o parts a tenir en compte.

  • La planificació. És important que inicialment l’alumnat identifiqui el tipus de text que escriurà, i que pugui distingir els diferents elements o apartats del mateix. A través d’aquesta reflexió i anàlisi, podrà començar a organitzar les diferents idees que vol transmetre de manera escrita i a realitzar una planificació inicial del text.
  • Redacció del text. Una vegada l’infant ha realitzat la planificació i organització de les idees principals que vol transmetre a través del text escrit, ja pot iniciar el procés d’escriptura. Podrà recórrer a exemples i mostres, a la planificació realitzada anteriorment, i començar a redactar la seva idea a través d’una plantilla que contindrà tots els apartats, igual que en el cas de la planificació.
  • Revisió i reflexió sobre la redacció. Finalment, l’infant podrà revisar si el text escrit és adequat, manté una correcta cohesió i coherència de les diferents parts i apartats, tot revisant la guia, els exemples, la planificació i contrastant-ho amb la tasca realitzada.

Materials didàctics i recursos

A Recursos docents, t’oferim un ampli ventall de propostes d’aprenentatge de l’escriptura autònoma en la que els infants, en els diferents cicles educatius podran aprendre a planificar, organitzar-se i redactar textos tot seguint una guia i unes pautes que els ajudaran a desenvolupar-se amb seguretat i autonomia.

Us oferim diferents dossiers amb propostes per escriure de manera autònoma diferents textos com cartes, rodolins, contes, descripcions, biografies, notícies, cartells publicitaris, endevinalles, faules, entrevistes, entre altres. Totes aquestes contenen una guia o base d’orientació per a la seva elaboració, amb indicacions, plantilles i recursos per tal d’oferir un escenari d’aprenentatge autònom.

Pots aconseguir els dossiers d’escriptura autònoma amb la subscripció anual als nostres recursos educatius.