3 idees clau per potenciar l’autoavaluació de l’alumnat

En el marc del nou currículum i de les situacions d’aprenentatge, es promou una avaluació contínua, formativa, però alhora formadora.

L’avaluació de caràcter formatiu contribuirà a ajustar el procés d’ensenyament i aprenentatge, afavorint i potenciant l’acompanyament a l’alumnat en la regulació del seu propi procés d’aprenentatge, i ajudant-lo a detectar els errors i les dificultats, i aprenent a prendre decisions funcionals.

En aquest post veurem quins són els aspectes i elements a tenir en compte per ajudar l’alumnat en l’autoavaluació, per tal de potenciar la regulació dels propis aprenentatges.

L’autoavaluació dels aprenentatges

L’autoavaluació és un element important per al propi aprenentatge de l’alumnat, ja que la seva finalitat és la de promoure la regulació dels avenços que duu a terme cada alumne, orientant-lo a millorar el propi procés d’aprenentatge, estructurant els passos realitzats i els passos a realitzar per avançar en les seves tasques, etc.

A l’aula, la interacció entre iguals, i a través de l’ús de diferents instruments d’avaluació i autoavaluació, es promourà l’autoregulació del processos d’aprenentatge, és a dir, a prendre consciència dels aprenentatges realitzats, i de la qualitat dels mateixos.

En l’autoavaluació també hi tenen molt a veure els moments i situacions de coavaluació, és a dir d’avaluació entre iguals. Aquesta avaluació estimularà l’ajuda mútua tot afavorint la reflexió sobre les pròpies produccions, en el marc de la comunicació i la interacció.

Les condicions bàsiques per a què l’alumnat es pugui autoavaluar són les següents:

  • Identificar els objectius de la tasca o de l’activitat.
  • Anticipar i planificar l’actuació per dur a terme la tasca o activitat.
  • Identificar els criteris d’avaluació.

Així, tal i com veurem a continuació, per facilitar l’autoavaluació, serà necessari que l’alumnat identifiqui els objectius de les activitats proposades, que pugui planificar les seves accions per realitzar les tasques, i que també conegui els criteris d’avaluació, és a dir la qualitat dels resultats d’aprenentatge.

El primer pas per a l’autoavaluació. Identificar i compartir els objectius d’aprenentatge

Moltes vegades, el dinamisme del dia a dia fa que els alumnes comencin activitats i tasques sense saber exactament per què fa una activitat. En aquest punt és on ens hem de parar i reflexionar sobre la importància que pren l’autoavaluació en l’enfocament de les situacions d’aprenentatge i el nou currículum, ja que hem de promoure i potenciar moments d’aprenentatge inicial per a què els i les alumnes coneguin els objectius de l’activitat, doncs volem que trobi sentit al seu propi procés d’aprenentatge i que les propostes siguin significatives i funcionals.

Compartir els objectius no consisteix només en comunicar per escrit o de manera oral què s’espera d’ells i elles, sinó que l’acció de compartir es pot concretar i formular a través de preguntes com “què volem saber o què necessitem aprendre” per tal d’afavorir la reflexió sobre quins són els objectius generals per part de l’alumnat. És a dir, hem d’implicar l’alumnat en aquesta acció formadora i formativa, ajudant-los a reflexionar i a fer-se seus els objectius d’aprenentatge.

Per exemple, l’alumnat pot percebre millor un objectiu si l’enunciat de l’activitat es planteja en forma de pregunta. Per tant, en base als objectius que tenim plantejats en la nostra situació d’aprenentatge, només els hem d’adaptar significativament per ajudar l’alumnat en l’autoavaluació dels seu procés d’aprenentatge. Així que podrem adaptar els objectius que tinguem plantejats en la unitat didàctica o situació d’aprenentatge, tot utilitzant vocabulari adequat per l’edat madurativa de l’alumnat, i en forma de pregunta motivadora que l’impliqui de manera significativa. Algunes estratègies i eines que ens poden ajudar a compartir els objectius d’aprenentatge i fer el primer pas cap a l’autoavaluació, són els qüestionaris de detecció de coneixements previs, les converses i pluges d’idees inicials, els mapes conceptuals i esquemes, amb els passos a realitzar, en forma de pregunta i vinculats als objectius, etc.

El segon pas per a l’autoavaluació. Anticipar i planificar l’acció 

El dia a dia, també fa que la majoria d’alumnes acostumin a començar una activitat o tasca sense haver-la planificat prèviament. Per tant, és important oferir-los estratègies i eines per a què aprenguin a regular i a reflexionar sobre la planificació de l’acció. I per a poder planificar l’acció, han de saber què s’espera que realitzin i de quina manera ho poden realitzar; així podran avançar cap a l’autoavaluació i començar a estructurar i organitzar la realització de la tasca proposada.

Les persones expertes tenen el procés d’anticipació i planificació interioritzat de manera sintètica, però les persones aprenents necessiten identificar tots els passos d’aquest procés. Aquest procés és tot un aprenentatge que requereix pràctica sistemàtica i constant, així que és important que des de cicles inicials, els i les alumnes aprenguin a planificar i organitzar els passos a realitzar, doncs és un element clau per a l’autoavaluació.

Així, hem vist que és molt important que l’alumnat pugui representar els passos que ha de fer per realitzar una determinada tasca, ja sigui per escrit o mitjançant imatges. En aquest sentit, l’acompanyament del professorat és clau, ja que és qui oferirà eines i recursos per tal d’ajudar als i a les alumnes a autoregular la representació dels passos a seguir. D’aquesta manera, podrem detectar dificultats o errors en la planificació d’una activitat, ajudar l’alumnat a identificar aquestes dificultats i a que puguin prendre decisions per millorar la seva planificació, amb l’acompanyament de la persona docent.

Algunes eines útils per promoure l’anticipació i la planificació de l’acció i que per tant, promouran l’autoavaluació, són: les bases d’orientació elaborades segons els criteris i els objectius proposats per a les tasques, que són guies que poden indicar els passos a seguir per realitzar una determinada tasca; la visualització o realització d’esquemes o mapes conceptuals amb diferents indicacions i procediments, diaris d’aula, diaris d’equips cooperatius, contractes de compromís, cronogrames, etc.

Si vols conèixer diferents eines d’autoavaluació per a l’alumnat, no et perdis la secció que tenim sobre materials imprimibles i recursos educatius enfocats a l’avaluació i l’autoavaluació.

El tercer pas per a l’autoavaluació. Compartir els criteris d’avaluació

Els i les alumnes han de saber en quins aspectes si punts concrets ’han de fixar per tal de realitzar l’activitat segons uns criteris de qualitat. Per tant, es fa necessari compartir, identificar i diferenciar quins són els criteris i els indicadors d’avaluació que guiaran la realització de les tasques de manera satisfactòria i amb resultats òptims de qualitat.

Normalment, aquests criteris tenen un plantejament implícit i l’alumnat acostuma a intuir allò que es valorarà en la tasca. Podem tenir alumnes que identifiquen amb facilitat aquells aspectes més rellevants de l’activitat, però altres tindran més dubtes sobre què s’ha de fer en la proposta de l’activitat i sobre si l’estan fent bé o no.

Per tal d’acordar i consensuar el punt de vista sobre què cal fer en una activitat i quins són els criteris de realització i de qualitat, cal fer-los explícits, tot concretant-los alhora en indicadors, que seran aquells aspectes que exposaran els nivells de qualitat, doncs el que volem és que l’alumnat sàpiga què s’espera de les seves actuacions, però també amb quins nivells de qualitat s’espera que ho realitzin.

Una eina molt útil que ens portarà de nou a l’autoavaluació i que busca afavorir la identificació i la comprensió dels criteris d’avaluació per part de l’alumnat, són les rúbriques, ja que en aquestes s’expressa el que s’espera que realitzi (criteri de realització) i com s’espera que ho realitzi (criteri de qualitat o de resultats concretats en els indicadors). Una altra eina pot ser una check list, que consisteix en mostrar un llista d’indicadors d’avaluació, juntament amb un espai on s’hi indica el nivell d’assoliment.

Fins aquí, hem vist tres elements claus per promoure l’autoavaluació, diferents estratègies i recursos educatius que podem utilitzar i la importància de promoure l’autoregulació de l’alumnat per ajudar-lo a avançar de manera significativa en el seu propi procés d’aprenentatge. Si vols conèixer més recursos per a l’avaluació, consulta les plantilles imprimibles i els materials didàctics enfocats a l’avaluació.